De overtreffende trap: Waarachtig leiderschap – Blogpost 11/06/2019

De mensheid worstelt met het thema macht. In het grote perspectief bezien evolueert de mensheid van de adolescentiefase naar volwassenheid. We menen vaak wel dat we al heel wat voorstellen, maar de evolutie van de mensheid staat nog maar in de kinderschoenen. Als we de vergelijking maken met het dierenrijk, dan zien we de zaak direct in een groter perspectief: de verfijning van verschillende diersoorten heeft wel tot miljoenen jaren in beslag genomen en de homo sapien bestaat nog maar 300.000 jaar.

Almacht, macht, onmacht
We bevinden ons momenteel in een collectieve bewustzijnsshift van het derde naar het vierde chakra. Het derde chakra representeert de bewustzijnsaspecten macht en wilskracht.
Het tijdperk van het derde chakra wordt gekenmerkt door het dynamisch mannelijke. Vanaf de patriarchale dominantie in de Ijzertijd en het ontstaan van wetenschappelijke en industriële revoluties, twee wereldoorlogen en talloze andere gewelddadige uitbarstingen, tot de huidige ruimtevaart- en computertechnologie bepalen eigenschappen van het derde chakra – agressie, technologische ontwikkeling en het streven naar politieke macht – ook vandaag nog steeds het leven. Vraagstukken op het gebied van macht en energie, excessieve controle en dominantie van de ene groep over de andere, drukken nog altijd een bijzonder groot stempel op het huidige leven. Agressie en geweld beheersen de kranten, entertainment en politiek[i].
Een handjevol heeft de macht op aarde en de rest van de bevolking bevindt zich in een machteloze positie. Hoe hebben de machthebbers dit voor elkaar gekregen? Met de juiste kennis. Occulte kennis. De kennis van het menselijk Bewustzijn en de Natuurwetten, de ongeziene Universele Spirituele Wetten die de consequenties van het menselijk gedrag beheersen.

De Wet van Verantwoordelijkheid & Evenwicht
De Wet van Verantwoordelijkheid is zo`n universele natuurwet en is zeer essentieel voor ons allen om te doorgronden en te leren beheersen:

Wanneer we eenmaal de grenzen en beperkingen van onze verantwoordelijkheden hebben vastgesteld, kunnen we onze plichten volledig op ons nemen en loslaten wat onze plicht niet is; op die manier beleven we meer vreugde aan het steunen van anderen omdat we relaties creëren die harmonieuzer zijn.

Bij elke onderneming waarbij mensen op verschillende niveaus van verantwoordelijkheid samenwerken, treden sommigen misschien meer op de voorgrond, maar ze worden ondersteund door anderen zonder wiens steun ze niets zouden produceren. Wat is een popster zonder geluidstechnicus? Zou de president-directeur zijn bedrijf kunnen leiden zonder efficiënte secretaresse? Wanneer ambitieuze mensen de top bereiken, in de politiek of in het bedrijfsleven, dan worden ze gesteund door andere mensen die aan de basis staan van hun succes.
Gezinnen, bedrijven, wereldrijken staan of vallen met de kwaliteit en het niveau van samenwerking en verantwoordelijkheid binnen hun grenzen[ii].

Dit is de uitdaging waar de mensheid in deze fase van de evolutie voorstaat. We kunnen onze macht ten gunste van onze ego belangen inzetten en we kunnen onze macht ten gunste van de mensheid inzetten. De Wet van Evenwicht is hieraan inherent want overcompensatie verstoort het evenwicht. De misleiding van de linkse politiek. Ik citeer Dan Millman: Degenen onder ons met een sterke drang tot het steunen, dienen en helpen van anderen, kunnen uit een behoefte tot geven, soms te veel samenwerken. Zelfs in een mate die helper en geholpene afstompt. In extreme gevallen leidt deze tendens van overcoöperatie tot medeafhankelijkheid, waarbij we ons verliezen in een obsessieve gerichtheid op het leven van de ander; we lopen leeg zonder er iets voor terug te krijgen. Medeafhankelijken nemen meer verantwoordelijkheid voor andermans leven dan normaal gesproken van een ouder, een vriend of een werknemer verwacht kan worden. Hun gevoel van eigenwaarde, en zelfs hun identiteit, is gebaseerd op hun vermogen anderen behulpzaam te zijn. Ze stellen altijd (in plaats van soms) andermans behoeften voor hun eigen behoeften, ze laten over zich heenlopen en hebben zelfs slaafse trekjes.
De overcoöperatie die aan de basis ligt van medeafhankelijkheid heeft te maken met een vervormd of overdreven verantwoordelijkheidsgevoel, die ons ertoe verleidt de fouten van een ander ´te herstellen´, in plaats van dat we hen van de gevolgen van hun eigen gedrag laten leren.
In onze relatie met onszelf, met anderen en met onze eigen omstandigheden moeten we ons evenwichtspunt vinden, de grenzen en beperkingen van onze verantwoordelijkheid definiëren en afbakenen, en begrijpen dat onze waarden, behoeften en prioriteiten erg kunnen afwijken van die van onze ouders, onze broers en zussen, onze echtgenoot of andere mensen (culturen) en daar hebben we het volste recht toe.

 

Om rust te vinden moeten we ontslag nemen als algemeen directeur van het heelal.

Larry Eisenberg

 

Het evolutionaire plan
Zoals ieder mens een individueel bewustzijnsontwikkelingsproces doormaakt, zo maakt ook ieder land een collectief bewustzijnsontwikkelingsproces door. De ziekelijke bemoeienis en de nimmer bevredigende behoefte tot macht en rijkdom, het Super Ego in het menselijk ras dat zich al sinds jaar en dag uitleeft, leidt niet tot vooruitgang maar tot degeneratie. De complexe en desastreuze gevolgen hiervan ondervinden we dagelijks aan den lijve. We bevinden ons in een vicieuze cirkel.
Een aangroeiende groep ziet gelukkig in dat het helemaal anders moet. Er is een massale ontwaking gaande en langzamerhand komen er verschuivingen op gang. Echter, velen grijpen in tijden van chaos terug naar oude waarden en gebruiken, naar een stroming, baan of relatie, naar een succesformule uit het verleden in de breedste zin. Maar we gaan niet terug. De evolutie gaat altijd verder. Een bekende uitspraak van Albert Einstein is dan ook actueel: We can´t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. We zullen ons moeten openstellen voor iets nieuws. Nu is het eigen aan de menselijke natuur om zich pas open te stellen voor iets nieuws als het oude helemaal is vastgelopen. We geven ons pas over als we alles hebben geprobeerd om datgene te behouden wat ooit in ons voordeel werkte. En dat moment is nu. Het oude systeem is failliet.

De antwoorden voor de huidige problemen komen uit een nieuw bewustzijn. Het Supramentale Bewustzijn. De Supramentale kennis zet de evolutie in een rondvormig perspectief. Het ziet verleden, heden en toekomst in harmonie en in de oneindigheid van ons bestaan. De Nieuwe Psychologie zal het fundament en de leidraad vormen ten aanzien van de hervorming van reeds bestaande systemen en de opbouw van nieuwe systemen die recht doen aan het volledige menselijke potentieel.

 

Een evolutie van bewustzijn is het hoofdmotief van het aardse bestaan.
De evolutionaire werking van de Natuur bestaat uit een tweeledig proces: een evolutie van vormen en een evolutie van de ziel.
De mens bezet de kop van de evolutiegolf. In hem voltrekt zich de overgang van een onbewuste naar een bewuste evolutie.

Sri Aurobindo

 

Bewustzijnstadia
De mens evolueert door verschillende bewustzijnsstadia of regionen. Zo komen we tot steeds grotere wijzen van kennen. Vanaf de gewone menselijke intelligentie evolueren we door vier stadia omhoog: het Hogere Mentale, het Verlichte Mentale, het Intuïtieve Mentale, het Boven Mentale met daarboven het Supramentale Bewustzijn of de Supergeest.

                      
Screenshots: Evolution Fast-forward – Part 2 – Integral Yoga of Sri Aurobindo [iii]

 

Zoals de homo sapien is uitgewerkt in o.a. de homo habilis, erectus en neanderthalensis, zo zijn de diermens, mensmens en supermens (qua uiterlijk minder zichtbaar) uitgewerkt in de homo sapien.
Het verschil zit hem in de ontwikkeling van het bewustzijn.
Het verschil zit hem in de evolutie van de ziel.

Fenneke Lammerink

 

Ieder mens, iedere ziel, bevindt zich ergens op de ladder van het bewustzijn en is, afhankelijk van zijn evolutionaire ontwikkeling, te categoriseren in drie verschillende mensvormen. Namelijk: diermens, mensmens of supermens (De grotere psychologie: Sri Aurobindo). Als je een beetje kritisch om je heen kijkt (en het moralisme laat varen) zijn ze duidelijk te onderscheiden.

De toren van Babel
De toren van Babel kenschetst de huidige situatie op aarde. Alle mensen praten langs elkaar heen en men is voortdurend verontwaardigd wanneer hij/zij niet begrepen wordt. De realiteit is dat het gros elkaar niet kan begrijpen. Ieder bewustzijnstadium is in feite een afgesloten cocon die helemaal doorlopen en uitgewerkt moet worden voor iemand een shift kan maken naar een volgend niveau. Het is een traject van kennis en ervaring en er kan niets overgeslagen worden. Een ander iets aan het verstand willen peuteren waar hij/zij niet aan toe is, is daarom zinloos. Daarbij wordt een groot deel van de mensheid nog volledig aangestuurd door de krachten van het onbewuste[iv].
Deze kennis is bij een handjevol machthebbers bekend en verschillende tactieken hebben tot doel de massa onwetend en beheersbaar te houden. Zelfredzame, kritisch nadenkende mensen zijn immers niet te regeren. De misleiding van het begrip tolerantie, het prediken van angst, schaamte en schuld, stigmatisering en de onderdrukking van de complementaire geneeskunde zijn hiervan enkele voorbeelden. Tolerantie is een onrealistisch moreel begrip, onverenigbaar met de wetten van de natuur. Een zinloos idealistisch idee. Ofwel: ´de blinde leidt de lamme´.
De mens is een primitieve soort in ontwikkeling. Sommige culturen staan nog helemaal vooraan in de evolutie en hebben nog duizenden jaren te gaan voor ze in het collectieve bewustzijn van de Westerse samenleving aankomen (een enkeling die zich eraan heeft ontworsteld uitgezonderd). De misleiding van tolerantie dient alleen de machthebbers die de massa dom, bang en klein willen houden door hen met schaamte en schuld op te zadelen. Net als het te pas en te onpas stigmatiseren van mensen als racist, fascist of met een ander label. Stigmatisering is een bewuste mindcontrol-techniek van machthebbers en een onbewuste actie van onwetende mensen. Idealiseren, moraliseren en stigmatiseren zijn onzinnig als je begrijpt hoe de evolutie werkt. Niemand is bij de geforceerde massa-immigratie gebaat. Het is de doodsteek voor de Westerse samenleving. Het is zelfmoord. En andere werelddelen zijn er ook niet mee geholpen. Sterker nog, de Westerse samenleving weerhoudt tweede en derde wereldlanden van hun evolutie naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, noodzakelijke processen die hier in het verleden ook zijn doorgeworsteld. Ware liefde (chakra vier) bestaat uit het respecteren van andermans ontwikkelingsproces. Laat een ander op zijn eigen tempo groeien. Laat een ander van zijn fouten leren. Laat andere landen van hun fouten leren en op hun eigen tempo groeien.

De volgende stap in de evolutie is NU
De leider van de toekomst is vrij van ego en machtsstrijd (vrij van de driehoek). De volgende stap in de evolutie is geen Übermensch met een Super Ego (Nietzsche) zoals we tot nu toe zien of een gerobotiseerde uitvoering, maar een mens zonder Ego. Een fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel volwassen mens. Een mens dat toegang heeft tot het Supramentale Bewustzijn. Hij ziet verleden, heden en toekomst in harmonie. Hij verwacht niet dat de ander hem begrijpt, hij begrijpt de ander. Hij gebruikt de occulte kennis niet tegen de mensheid maar in haar voordeel. Dat is ware kracht. Dat is waarachtig leiderschap.

Deze evolutionaire shift vraagt om leiders die aan de primitieve bewustzijnstadia voorbij zijn geëvolueerd. Deze shift vraagt om leiders die in staat zijn om het algemeen belang voor het eigen belang te stellen. Deze shift vraagt om open-minded en zelfkritisch denkende zielen. Krachtige zielen die zichzelf weten te verheffen boven de chaos, zich in het leven weten te ontplooien en hun plaats innemen in deze moeilijke periode.

Almacht, macht, onmacht, verantwoordelijkheid & evenwicht. Een ondeelbaar evolutionair vraagstuk. De uitdaging van vandaag de dag. Het is geen zaak van enkelen. Het is een zaak van ons allemaal.

 

 

[i] Werkboek Chakra, A. Judith, pg. 327
[ii] Het leven waarvoor je geborgen bent, D. Millman, pg. 373
[iii] https://www.youtube.com/watch?v=1tFtHPA87ZM
[iv] https://hetnieuwebrein.nl/product/item-de-grenzen-van-de-psychoanalyse/

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?